دستگاه قطع و وصل برق ریموت کنترلدار با گیرنده های مجزا